Obiectivele Proiectului

header obiectivele proiectului

a. Scopul acestui proiect este acela de a reabilita, revitaliza şi introduce în circuitul turistic naţional, regional şi internaţional: Cetatea Oradea ca un centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural şi turism.

b. Obiectivul general al proiectului este transformarea zonei Cetăţii Oradea într-o zonă de interes turistic şi cultural major, pilon de dezvoltare durabilă urbană, echilibrat autofinanţată, cu amânarea veniturilor directe ale administraţiei publice în favoarea creşterii vitezei procesului controlat de repunere în valoare.

c.  Obiectivele specifice sunt:

-  consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncţionalizarea corpurilor de clădire B, C, D şi E din Castelul Cetăţii Oradea (Palatul Princiar) însumând construcţii, încăperi (11829,25 mp suprafaţă desfăşurată) şi suprafeţe exterioare (carosabile, drumuri, parcaje şi rampe acces);
- reintroducerea unor funcţiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambienţe culturale: MUZEUL CETĂŢII (Centru de Restaurare, Muzeul Orăşenesc de Artă, Muzeu Multiconfesional), BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ, CENTRU DE STUDII RELIGIOASE, GALERIE DE ARTĂ, CASA CĂSĂTORIILOR, CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ARTELOR „ ASYLUM ARTORUM”, CENTRU DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE ÎN MANAGEMENT CULTURAL, CENTRU CULTURAL
- creşterea accesibilităţii monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces(pietonale, carosabile, rampe, pod), iluminarea exterioară şi decorativă, amenajări peisagistice;
- creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiune
- extinderea sezonului turistic şi chiar eliminarea extrasezonalităţii vizitării obiectivul turistic prin introducerea în circuitul turistic şi cultural European şi prin revitalizarea unor activităţi economice tradiţionale în Cetate, reflectată în creşterea cu 200% a numărului de turişti până în 2020
- Instalarea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi în corpurile de clădire reabilitate în special în Corpul B,C,D şi E (8 bucăţi).
- Creşterea eficienţei energetice în corpurile reabilitate cu 100%.
- Realizarea în exteriorul   Cetăţii   a unei parcări cu o suprafaţă 1.662,70 mp, unei rampe de acces cu o suprafaţă de 627,40 mp şi a unui drum cu o suprafaţă de 1.091 mp
- Realizarea reţelelor exterioare din Şantul Cetăţii (reţea apă 1.094,80 m, reţea canalizare 360,50 m) şi a celor interioare din Cetatea Oradea (reţea apă 1.109,00 m, reţea canalizare 1.445,60 m)
- Realizarea reţelei termice preizolate în Şanţul Cetăţii( L = 300,00 m) şi în incinta Cetăţii Oradea (1.766,00 m)
- Realizarea reţelelor electrice (racord medie tensiune de 20 kv pentru postul de transformare – 650m, reţea de joasă tensiune de 0,4 kv pentru racordare corpuri de clădire la postul de transformare
- 1800m şi canalizaţie curenţi slabi în lungime de 1400m)
- Crearea a până la sfârşitul implementării a 23 noi locuri de muncă

tabel obiectivele proiectului